เครือข่ายการเรียนรู้
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ และยกระดับเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อสามารถสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ภายใต้แผนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว
image
ในปี 2561 อพท. มีนโยบาย และดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัย น่าน และสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จังหวัดสุโขทัย ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบ โดยในปี 2562 มี 66 เมืองจากทั่วโลก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ต่อมาในปีงบประมาณ 2563 อพท. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเมืองเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เชียงราย และเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่พิเศษตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสริมสร้างการอนุรักษ์อัตลักษณ์และทรัพย์สินทางวัฒนธรรม มีความเหมาะสมในหลายด้านสำหรับการเป็นเมืองที่จะรองรับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเพชรบุรีสู่สายตาชาวโลกให้รับรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

 

อพท. ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเมืองเพชรบุรีสู่การเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เช่น การสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ของจังหวัดเพชรบุรี ให้สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในปี 2564 เมืองเพชรบุรี จะมีความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

 

จังหวัดเป้าหมายที่จะเตรียมพร้อมสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ตามแผนงานของ อพท. ปี 2563

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้