แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี (ที่โดดเด่น มีการขับเคลื่อนต่อเนื่อง)
The Royal Development Projects

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Research and Natural Development Project at Pak Bia Cape Following the Royal Initiative)

image

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระราชทานพระราชดำริ เมื่อปี 2533 ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานร่วมกันศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ จึงได้มีการจัดทำกรอบแนวความคิด ของโครงการขึ้นทูลเกล้าถวายและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเห็นด้วยกับรูปแบบและแนวความคิดดังกล่าว จากนั้น สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโดยใช้สถานที่บริเวณ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1,135 ไร่ เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยของโครงการ

His Majesty Initiated in 1990. It is a project to study and find solutions to environmental problems related to solid waste, waste water, and mangrove forest preservation by natural methods. Located at Laem Phak Bia Subdistrict, Ban Laem District. It's on an area of ​​1,135 rai.

Facebook : https://www.facebook.com/LERDProject/

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง (Hup Kraphong Royal Project)

image

เป็นศูนย์สาธิตและทดลองด้านการเกษตร สาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ และจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Center for agricultural demonstration and experimentations and demonstrating the use of new agricultural technology and setting up of an agricultural cooperative
 
โทร : 032-471-543
http://cttc.cpd.go.th/hubkapong/

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Huai Sai Development Project Following the Royal Initiative)

image

ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพระยา เป็นศูนย์ศึกษา ทดลอง วิจัย และสาธิตการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

Located in Sam Phraya sub-district, this is a center to study, experiment, research and demonstrate how to conserve and revive nature at the center for sufficiency economy, new theory of gariculture, and development of quality of the people life.

โทร : 032-593252-3

http://huaysaicenter.org

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ (Mixed Marine Farming Project Following the Royal Initiative)

image

เป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพประมง

Located at the milestone Km 15 on highway no.2048 moo5, Bang Kaeo sub-district, this is a study center and center for the exchange of knowledge on farming methods which are suitable for the area in order that the know-how can be adapted and used by the fisherman in the area.


โทร : 032-783-529,032-770-750
http://modelseafarm.com

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Conservation and rehabilitation project in Khao Nang Phanthurat area (Khao Chao Lai Yai) due to the royal initiative)

image

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Conservation site. Restoration and development of the area around the hill as a source of natural education and ecotourism.


โทร. : 0957610906
https://www.facebook.com/วนอุทยานเขานางพันธุรัต-473107329753254/

http://www.khaonangphanturat.com/

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย (Don Khun Huai Royal Project)

image

เป็นโครงการที่จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร การรวมกลุ่มสหกรณ์ และการทำอาชีพเสริม

Project that allocates arable land to the people to solve the problem of poverty, promote agricultural occupation, cooperative grouping and additional occupation

โทร : 032-424307

http://www.nayang.go.th/Main/PlaceotopPreview/id/9

http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/114

 

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (Chang Hua Mun Royal Project)

image

เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงโคนม ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหันลม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Located at Ban Nong Kho Kai, Khao Kapuk sub-district. It's a cradle collecting economic plants, proving cow breeding, windmill-generated electricity and agro-learning center.

โทร : 032-472-701

http://tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects/10756-โครงการชั่งหัวมัน-ตามพระราชดำริ-พศ-2552/

 

โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (Somdej Phra Srinakarindra Boromratchachonnani Park Project)

image

เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนา ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การทำเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Center for agricultural development that is suitable for the environment. Farming in a new theory.

โทร : 032-593-100

https://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/central-west/10263-2011-03-17-05-03-53.html

 

โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Agronomy and Horticultural Demonstration Center Project under the Royal Initiative)

image

เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ทางการเกษตร เป็นแหล่งทดลองระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร และสาธิตการปลูกพืชไร่ ไม้ผล

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านเหมืองฟ้าผ่า ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

located at Moo 7, Ban Muang Phapha, Tha Raeng Sub-district,  Ban Laem District. Phetchaburi Province. This place is a technology transfer center. agricultural knowledge It is an experimental place for the integrated economic crop cultivation system. Complete rice seed production and demonstration of planting of field crops and fruit trees


โทร : 032-401560, 032-782024

https://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/central-west/

https://www.facebook.com/soonsathit

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (The Sirindhorn International Environmental Park)

image

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Located at Rama Vi Camp, this is a learning center on enegy conservation, renewable energy, conservation and rehabilitation of nature and environment.

โทรศัพท์ : 032-508-405-10, 032-508-379, 032-508-352, 092-461-5510

https://www.sirindhornpark.or.th/

https://www.facebook.com/siepchaam

 

โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง (Land development project according to the royal wishes of Nong Plub - Klad Luang)

image

เน้นการจัดพัฒนาที่ดินแบบใหม่ให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัย ทำกินในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาด้านการเกษตร และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐและบุกรุกทำลายป่า 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบ ฯ พื้นที่รวม 65,000 ไร่ ใน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ ต.กลัดหลวง และ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

The project aims to emphasize the development of new land for people to live in. and farming in the form of cooperatives, agricultural development and prevent the invasion of state land and invade the forest.

โทรศัพท์ 032-571-138
http://www1.ldd.go.th/web_kingproject/Project_025.htm

โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี (Coordination Center for Huai Sat Yai, Pa Deng, Hup Kaphong, Don Khun Huai, Cooperative Village Project According to His Majesty the King's initiative, Phetchaburi Province.)

image

พื้นที่ตำบลป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรยากจน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และป้องกันรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน

Project to allocate arable land to the poor people. and promote the development of quality of life to prevent the problem of encroachment and deforestation and protecting security along the border. Located at Pa Deng Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province.

โทร. 0 3251 0619
https://www.facebook.com/ศูนย์ประสานงานฯ-จังหวัดเพชรบุรี-107305760771524/

Powered by MakeWebEasy.com