วีดีโอ

ท่องเที่ยววิถีชุมชน
คนตาล บ้านถ้ำรงค์


ชุมชนบ้านถ้ำรงค์  อีกหนึ่งชุมชนนำร่องในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยตนเอง ผ่านการค้นหาอัตลักษณ์ ศักยภาพ และฐานทุนสำคัญที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่น วิถีคนตาล ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน

image

 

อัตลักษณ์เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงฐานทุนสำคัญที่คนในชุมชนสามารถดึงมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนผ่านการ “ท่องเที่ยววิถีชุมชน” พร้อมทั้งกลไกบริหารจัดการตนเองโดยคนในชุมชน คำนึงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว โดยทุกคนในชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกัน มีความพร้อมในการจัดการ รับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งการจัดเตรียมแผนงานที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการที่จะ “ปกป้องและสงวนรักษา จัดการทรัพยากรในชุมชน ให้คอยู่เพื่อสืบสานความเป็นชุมชนถ้ำรงค์” ต่อไป


 

Powered by MakeWebEasy.com